SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

SEKs medverkan i det europeiska samarbetet i CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, där SEK också är svensk nationalkommitté, syftar i första hand till att fastställa internationell standard från IEC som europeisk standard och uppnå en likformig tillämpning av IEC-standarderna i de olika europeiska länderna. Arbete med rent europeiska standarder bedrivs i regel endast om det saknas ett intresse på internationell nivå.

Syfte och verksamhet

För att tillvarata svenska intressen, stärka svensk konkurrenskraft internationellt, och öka svenskt inflytande i IEC, eftersträvar SEK att engagera så många svenska företag och organisationer som möjligt i standardiseringsarbetet, både på ledningsnivå och i det tekniska arbetet.

SEK Svensk Elstandard är en av Sveriges tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer. De andra två är ITS, Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen och SIS, Svenska Institutet för standarder.

SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har intresse av att delta i standardiseringsarbetet och påverka framtidens tekniska regler och internationella standarder inom elektrotekniken.

Standarder inom det elektrotekniska området kan behandla terminologi, dokumentation, klassificering och andra övergripande frågor, innehålla fordringar på mått, säkerhet, prestanda eller andra egenskaper, eller beskriva utförande, provning eller användning av olika slags elektriska produkter eller anläggningar.

Medlemskap i någon av SEKs tekniska kommittéer ger möjlighet att delta i pågående standardiseringsarbete. Standardisering är en öppen process som strävar till samförstånd och öppen spridning av de uppnådda resultaten. SEK informerar om standarder och pågående projekt och resultaten finns tillgängliga i SEK Shop. För att underlätta användningen av standarder ger SEK också ut handböcker och tekniska rapporter.

Svensk standard

SEK fastställer svensk standard inom det elektrotekniska området. De flesta standarderna är europeiska standarder som genom överenskommelsen inom CENELEC ska fastställas som nationell standard i de europeiska länderna. Några internationella standarder från IEC som inte blivit europeisk standard fastställs också som svensk standard. Arbete med rent svensk standard på elområdet, utan internationell eller europeisk motsvarighet, bedrivs endast i begränsad omfattning. Det är då fråga om områden eller frågor som saknar gemensamt europeiskt eller internationellt intresse och i de flesta fall rör det sig om revision av existerande standarder.

Finansiering

SEKs verksamhet drivs utan vinstintresse. Verksamheten finansieras genom intäkter från försäljning av SEKs publikationer, statliga anslag samt avgifter från intressenter som deltar i verksamheten.

SEKs vision - Standarder skapar en enklare och säkrare värld

Globala elektrotekniska standarder säkerställer kvalitet, effektivitet och säkerhet hos system, anläggningar och produkter samt underlättar för svenska företag att verka internationellt.

SEKs mission

Använda svenska aktörers kompetens för påverkan på den elektrotekniska standardiseringen och samtidigt främja ökad kunskap om och användning av standarder.

Organisation

SEK Svensk Elstandard organisation

SEKs styrelse består av representanter från olika företag, organisationer, statliga myndigheter och verk.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of